Statut Fundacji Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów, zwana dalej „Fundacją“, jest ustanowiona z woli Fundatorów określonych w akcie notarialnym z dnia 30 maja 1996 roku, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz Elżbiety Brudnickiej w Warszawie, ul. Smolna 40, za numerem Repertorium 2386/96 i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2. W celu prawidłowej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność za granicą.

§4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Sztuki.

§6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

Rozdział II
Cele i Zasady Działania Fundacji

§8

Celami Fundacji są:

 • Wspieranie i promowanie młodych wiolonczelistów,
 • Organizowanie kursów mistrzowskich przez wybitnych nauczycieli i wiolonczelistów z Polski i z zagranicy,
 • Współpraca z profesjonalnymi muzykami, instytucjami i organizacjami upowszechniającymi kulturę muzyczną,
 • Przygotowywanie do udziału w konkursach wiolonczelowych krajowych i zagranicznych,
 • Organizowanie konkursów i festiwali wiolonczelowych,
 • Gromadzenie materiałów nutowych i fonograficznych.
§9

Fundacja realizuje cele określone w §8 poprzez:

 • Organizowanie i finansowanie:
  • spotkań, narad, kursów i stypendiów mających na celu wymianę myśli i wiedzy n.t. systemu kształcenia i promocji młodych muzyków w Polsce i za granicą
  • pomocy wybijającym się wiolonczelistom poprzez przyznawanie stypendiów i dotacji dla udziału w festiwalach i konkursach wiolonczelowych
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi środowiskami i instytucjami związanymi z organizowaniem życia muzycznego, w szczególności propagującymi muzykę wiolonczelową.
§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 700 zł (siedemset) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • Darowizn, spadków, zapisów,
 • Subwencji i wpłat osób trzecich lub wpłat Fundatorów,
 • Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
§14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub w inny sposób przyczyniają się do rozwoju Fundacji mogą uzyskać tytuł Sponsora Fundacji,

2. Tutuł Sponsora ma charakter osobisty i jest przyznawany przez Radę Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§16

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
§17

Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.

§18

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych,

2. Do uprawnień Rady należy:

 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • podejmowanie Uchwał w sprawach wskazanych w §§ 29, 32, 34.
§19

Rada wybiera ze swego grona Prezesa Rady Fundacji.

§20

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku,

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§21

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Prezesa Rady.

§22

1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatorów,

2. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.

§23

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§24

Zarząd Fundacji w szczególności:

 • Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • Uchwala wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji,
 • Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • Podejmuje decyzje o zmianie Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
§25

1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani,

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

§26

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§27

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§28

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§29

Decyzje co do zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwał ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§30

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§31

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku uległby istotnej zmianie cel Fundacji.

§32

Decyzje co do połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§34

Decyzję codo likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§35

Rada Fundacji na wniosek Zarządu ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu.

§36

Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cci Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem

§37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.