12. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 1 - 12 maja 2024 r.

Komunikat

ORGANIZATOR

Organizatorami XII Międzynarodowego Konkursu im. Witolda Lutosławskiego są Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów (zwani dalej łącznie „Organizatorem”)

Konkurs finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

MIEJSCE I TERMIN

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 1 do 11 maja 2024 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ulicy Jasnej 5.

Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie 12 maja 2024 roku.

UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie mogą wziąć udział wiolonczeliści, którzy w dniu 1 maja 2024 roku nie ukończyli 30 lat. Nie ustala się dolnej granicy wieku uczestników. Zgoda małoletniego opiekuna do pobrania: kliknij.

Kandydaci posiadający obywatelstwo białoruskie lub rosyjskie zobowiązani są do załączenia do Formularza Aplikacyjnego oświadczenia o potępieniu działań wojskowych Rosji przeciwko Ukrainie, a także działań Federacji Rosyjskiej stanowiących naruszenie prawa międzynarodowego.

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 20 lutego 2024 roku.

Zgłoszenie odbywać się będzie poprzez wypełnienie Formularza Aplikacyjnego zamieszczonego w serwisie muvac.com.

W odpowiednich polach Formularza Aplikacyjnego Uczestnik zobowiązany będzie zamieścić m.in. następujące informacje i materiały:
a) wybrany program wykonań podczas wszystkich etapów Konkursu
b) nagranie kwalifikacyjne audio-wideo wybrane spośród utworów wskazanych w PROGRAMIE

Wymagania techniczne nagrania preselekcyjnego: kliknij

Warstwa wideo nagrania kwalifikacyjnego ma na celu potwierdzenie autentyczności wykonania na etapie przyjmowania zgłoszeń Kandydatów i nie zostanie ona udostępniona Komisji Kwalifikacyjnej. W celu zachowania bezstronnego przebiegu kwalifikacji, ocenie Komisji Kwalifikacyjnej podlegać będzie wyłącznie zanonimizowana warstwa audio nagrań Kandydatów.

O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie każdy Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej do dnia 05.03.2024 r.

Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wniosą opłatę wpisową w wysokości 150 EUR.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje utwory wskazane w PROGRAMIE. Program I Etapu musi być wykonany z pamięci. Do etapu II Jury zakwalifikuje nie więcej niż 18 Uczestników.
b) Etap II: Uczestnik zaprezentuje utwory wskazane w PROGRAMIE. W II Etapie Wariacja Sacherowska Witolda Lutosławskiego musi być wykonana z pamięci. Do etapu III (Finału) Jury zakwalifikuje nie więcej niż 4 Uczestników.
c) Etap III / Finał: Uczestnik zaprezentuje dwa koncerty wiolonczelowe wybrane ze spisu zamieszczonego w PROGRAMIE. Koncerty zostaną wykonane z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Wszystkie koncerty z wyjątkiem Koncertu na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego muszą być wykonane z pamięci.

Organizator zatrudni akompaniatorów-pianistów. Będą oni nieodpłatnie do dyspozycji Uczestników. Organizator przydziela akompaniatora każdemu z Uczestników na ich prośbę.

Organizator zatrudni akompaniatorów-wiolonczelistów do wykonania partii basowej w Sonatach Luigi Boccheriniego w I etapie Konkursu. Będą oni nieodpłatnie do dyspozycji Uczestników. Organizator przydziela akompaniatora każdemu z Uczestników.

Uczestnik może przyjechać z własnym pianistą i/lub wiolonczelistą, przy czym informacja ta musi być podana przez Uczestnika w odpowiednim punkcie Formularza Zgłoszeniowego na etapie dokonywania zgłoszenia do Konkursu. Organizator nie ponosi w takim przypadku kosztów zatrudnienia oraz innych kosztów związanych z pobytem akompaniatora na Konkursie.

Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe warunki ćwiczeń, prób i występów podczas trwania każdego etapu Konkursu.

KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA

Uczestnicy i ich akompaniatorzy przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny.

Podczas Konkursu Organizator nie zapewnia Uczestnikom i ich akompaniatorom zakwaterowania.

Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy stosowne zaproszenie.

JURY KONKURSU

W Jury Konkursu, zasiądzie 5 polskich i 6 zagranicznych artystów muzyków. Przewodniczącym Jury będzie profesor Krzysztof Jakowicz.

NAGRODY

Uczestnikom zostaną przyznane następujące nagrody główne:
I Nagroda – 20000 EUR
II Nagroda – 10000 EUR
III Nagroda – 5000 EUR
IV Nagroda – 2500 EUR

Oprócz nagród głównych, w Konkursie Jury może przyznać następujące specjalne nagrody regulaminowe:
a) Nagrodę za wybitne wykonanie Koncertu Wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego w wysokości 2000 EUR.
b) Nagrodę za wybitne wykonanie Wariacji Sacherowskej na wiolonczelę solo Witolda Lutosławskiego w wysokości 1000 EUR.
c) Nagrodę za wybitne wykonanie Grave Witolda Lutosławskiego w wysokości 1000 EUR.

W Konkursie przyznane zostaną specjalne nagrody pozaregulaminowe, m.in. w formie koncertów w instytucjach filharmonicznych, kulturalnych i artystycznych, jak również nagrody medialne, finansowe i rzeczowe. Ostateczna lista tych nagród podana zostanie do wiadomości przed Konkursem.

KONTAKT

Bieżące informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem będą publikowane na stronie Konkursu www.lutoslawski-cello.art.pl

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: lutoslawski@nimit.pl

PROGRAM

Część I
Program nagrania selekcyjnego

 1. Johann Sebastian Bach – Preludium z jednej z Suit na wiolonczelę solo (BWV 1007-1012)
 2. Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo
  lub
  Krzysztof Penderecki – Scherzo. Vivace z Suity na wiolonczelę solo
 3. Alfredo Piatti – jeden z Kaprysów op. 25 nr 2-12
  lub
  David Popper - jedna z Etiud, op. 73 nr 12, 15, 20, 29, 33

Część II
Program przesłuchań konkursowych - I etap

 1. Witold Lutosławski – Grave (PWM/Chester)
 2. Fryderyk Chopin – Largo z Sonaty g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
 3. Johann Sebastian Bach – Allemande i Courante z wybranej suity wiolonczelowej (BWV 1007-1012)
 4. Luigi Boccherini – dowolna Sonata na wiolonczelę i basso continuo (wybór należy do uczestnika Konkursu)

Organizator Konkursu zapewnia udział wiolonczelisty-akompaniatora. Uczestnik Konkursu może również przyjechać ze swoim wiolonczelistą.

Program I etapu musi być wykonany z pamięci.

Część III
Program przesłuchań konkursowych - II etap

 1. Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo (PWM/Chester)
 2. i 3. Jeden utwór z grupy 2.A oraz jeden utwór z grupy 3.A lub jeden utwór z grupy 2. B oraz jeden utwór 3. B

Całkowity czas trwania wybranych dwóch utworów nie powinien przekraczać 40 min

2.A
Ludwig van Beethoven – Sonata A-dur op. 69
Ludwig van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 nr 1
Ludwig van Beethoven – Sonata D-dur op. 102 nr 2
Franz Schubert – Sonata a-moll “Arpeggione” D. 821
Fryderyk Chopin – Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
Richard Strauss – Sonata F-dur op. 6
Johannes Brahms – Sonata F-dur op. 99
Johannes Brahms – Sonata D-dur op. 78

3.A
George Crumb – Sonata for Violoncello Solo
Henri Dutilleux – 3 Strophes sur le nom de Sacher
Andrzej Krzanowski – Relief V na wiolonczelę solo (1986) (PWM)
Krzysztof Penderecki – Divertimento na wiolonczelę solo (1994) (Schott)
Elliott Carter – Figment I
György Ligeti – Sonata na wiolonczelę solo

2.B
Benjamin Britten – Sonata C-dur na wiolonczelę i fortepian op. 65
Witold Szalonek – Sonata na wiolonczelę i fortepian (1958) (PWM)
Alfred Schnittke – Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 1 (1978)
Francis Poulenc – Sonata na wiolonczelę i fortepian FP 143
Claude Debussy – Sonata d-moll L.135

3.B
Ludwig van Beethoven - 7 Wariacji Es-dur
Robert Schumann – Adagio i Allegro na wiolonczelę i fortepian op. 70
Robert Schumann – Fantasiestücke op. 73
Robert Schumann – Fünf Stücke im Volkston op. 102
Paul Hindemith – Phantasiestück H-dur op. 8 nr 2 z Trzech utworów na wiolonczelę i fortepian

Część IV
Program przesłuchań konkursowych - Finał

1.A
Witold Lutosławski – Koncert na wiolonczelę i orkiestrę

1.B. Jeden z wybranych koncertów:
Carl Philippe Emanuel Bach – Koncert wiolonczelowy A-dur Wq 172, H 439
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb/1
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur Hob. VIIb/2

Wszystkie koncerty z wyjątkiem Koncertu na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego muszą być wykonane z pamięci.