12. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 1 - 12 maja 2024 r.

Regulamin

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem XII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca a Współorganizatorem Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów.
 2. Dyrektorem Konkursu jest Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
 3. Współorganizator powołuje Dyrektora Artystycznego Konkursu. We wszystkich sprawach artystycznych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Artystyczny Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

MIEJSCE I TERMIN

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 1 do 11 maja 2024 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ulicy Jasnej 5.
 2. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 12 maja 2024 roku.
 3. Laureaci Konkursu są zobowiązani do udziału w ceremonii wręczenia nagród, a zdobywcy głównych nagród regulaminowych do występu artystycznego w Koncercie Laureatów.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ile razy w tekście Regulaminu mowa jest o:
  1. stronie internetowej Konkursu – oznacza to stronę zamieszczoną pod adresem www.lutoslawski-cello.art.pl
  2. adresie mailowym Biura Konkursu – oznacza to adres lutoslawski@nimit.pl
  3. służbach medycznych Konkursu – oznacza to lekarza zatrudnionego przez Organizatora do opieki medycznej nad uczestnikami, jurorami i obsługą organizacyjno-techniczną Konkursu.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu jest mowa o terminach lub dokumentach, które będą podawane do publicznej wiadomości przed Konkursem lub w jego trakcie, ich publikacja nastąpi poprzez zamieszczenie w odrębnych ogłoszeniach na stronie internetowej Konkursu.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wiolonczeliści, którzy w dniu 1 maja 2024 roku nie ukończyli 30 lat. Nie ustala się dolnej granicy wieku uczestników.
 2. Kandydaci posiadający obywatelstwo białoruskie lub rosyjskie zobowiązani są do załączenia do Formularza Aplikacyjnego oświadczenia o potępieniu działań wojskowych Rosji przeciwko Ukrainie, a także działań Federacji Rosyjskiej stanowiących naruszenie prawa międzynarodowego. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w serwisie muvac.com

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 20 lutego 2024 roku.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się osobiście poprzez wypełnienie Formularza Aplikacyjnego zamieszczonego w serwisie muvac.com. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych załączą odpowiednie oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w serwisie muvac.com
 3. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego/ opiekuna jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Aplikacyjnego zamieszczonego w serwisie muvac.com. Formularz należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Kandydata gotowego formularza, Biuro Konkursu skontaktuje się z nim na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Jeżeli Biuro Konkursu stwierdzi, że dane zawarte w formularzu wymagają zmian lub uzupełnień, wezwie Kandydata do dokonania korekty. Zgłoszenie zostanie uznane za przyjęte po wprowadzeniu stosownych zmian lub uzupełnień. Zgłoszenie niepotwierdzone przez Biuro Konkursu jako kompletne nie będzie uważane za zgłoszenie do Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nie będzie podlegać ocenie.
 5. Na stronie internetowej Konkursu znajduje się link kierujący do informacji o Konkursie w serwisie muvac.com. Wypełnienie znajdującego się tam Formularza Aplikacyjnego, o którym mowa w pkt. 14. Regulaminu, wymaga zarejestrowania się Kandydata w serwisie muvac.com.
 6. Formularz Aplikacyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej w serwisie muvac.com do dnia 5 lutego 2024 r.
 7. W odpowiednich polach Formularza Aplikacyjnego, o którym mowa w punktach poprzednich, należy zamieścić następujące informacje i materiały:
  1. dane osobowe Kandydata;
  2. notę biograficzną Kandydata, jako załącznik w formie dokumentu edytowalnego o objętości do 3000 znaków ze spacjami, z opisem edukacji muzycznej oraz zwięzłym omówieniem działalności artystycznej (najważniejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na konkursach, dorobek fonograficzny, itp.);
  3. trzy fotografie Kandydata, do których wykorzystania Kandydat posiada odpowiednie prawa o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG lub TIFF; nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora zdjęcia;
  4. wybrany program wykonań podczas wszystkich etapów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska kompozytora, tytułu każdego utworu, ewentualnie wybranych części oraz dokładną kolejność wykonań podczas I i II etapu Konkursu;
  5. informacje o akompaniatorach, tj. czy w trakcie trwania Konkursu Kandydat planuje skorzystać z akompaniatorów wyznaczonych przez Organizatora, czy towarzyszyć mu będzie własny akompaniator / akompaniatorzy. W przypadku podjęcia przez Kandydata decyzji o samodzielnym zorganizowaniu akompaniatora/ów są oni zobowiązani do udzielenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku oraz zgody na utrwalenie artystycznego wykonania w formie audio-wideo tj. nagrania z ich udziałem na potrzeby promocji i rozpowszechniania Konkursu stosownie do pkt. 59-62 Regulaminu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu i powinno ono zostać dostarczone do Organizatora w formie pisemnej podczas rejestracji Uczestnika w recepcji Konkursu.
  6. nagranie kwalifikacyjne audio-wideo, zawierające utwory wskazane w Załączniku do Regulaminu, części I. Nagranie powinno być dokonane w jakości minimum HD w formacie MP4 lub MOV. Zaleca się, aby ścieżka audio nagrania była w jakości profesjonalnej. Utwory mogą zostać nagrane zarówno w jednym (ciągłym) ujęciu, jak i w trzech osobnych plikach. Dopuszcza się nagrania dokonane w różnych miejscach. Ujęcie przedstawiające kandydata powinno być wykonane jedną kamerą i pod niezmiennym kątem. Przez cały czas jego trwania powinny być wyraźnie widoczne ręce i twarz kandydata. Wszelka edycja i montaż nagranego materiału są niedozwolone. Przesłanie nagrania przez kandydata jest jednoznaczne z oświadczeniem o jego autentyczności – tj. utrwalonym na nim wykonawcą jest kandydat i tym samym nie narusza ono praw autorskich osób trzecich. Nagrania niespełniające powyższych kryteriów lub których jakość uniemożliwi komisji rzetelną ocenę ich wartości artystycznej będą zdyskwalifikowane.
  7. oświadczenia, jeśli zachodzi taka konieczność zgodnie z pkt. 10. i 12. Regulaminu
 8. Warstwa wideo nagrania ma na celu potwierdzenie autentyczności wykonania na etapie przyjmowania zgłoszeń Kandydatów i nie zostanie ona udostępniona Komisji Kwalifikacyjnej. W celu zachowania bezstronnego przebiegu kwalifikacji, ocenie Komisji Kwalifikacyjnej podlegać będzie wyłącznie anonimowa warstwa audio nagrania.
 9. Nagranie audio-wideo, o którym mowa w pkt. 17. lit. f) będzie wykorzystane tylko na potrzeby kwalifikacji do Konkursu i w żaden inny sposób nie będzie rozpowszechniane przez Organizatora.
 10. Dokonując zgłoszenia, Kandydat wyraża zgodę na wykorzystanie, redagowanie i publikowanie przez Organizatora załączonej noty biograficznej i fotografii w materiałach prasowych, informacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 11. Przez złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaje zawarta umowa pomiędzy Organizatorem a składającym zgłoszenie Kandydatem, regulująca wszystkie kwestie opisane w Regulaminie, w tym kwestie praw autorskich do artystycznych wykonań podczas Konkursu i Koncertu Laureatów, a także do wizerunku, wypowiedzi i wywiadów utrwalanych w trakcie lub w związku z Konkursem i Koncertem Laureatów. Umowa ta zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, który ziści się w chwili zakwalifikowania składającego zgłoszenie do udziału w Konkursie przez Komisję Kwalifikacyjną.
 12. Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu w pkt. 11, bądź w inny sposób uchybiające wymaganiom opisanym w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu, zostaną odrzucone.
 13. Organizator powoła Komisję Kwalifikacyjną, która zakwalifikuje do udziału w Konkursie nie więcej niż 60 Uczestników.
 14. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie każdy Uczestnik zostanie poinformowany w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie najpóźniej do dnia 5 marca 2024 r., wysłanym na adres elektroniczny, którego użył przy składaniu zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych Uczestników zostanie ponadto ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.
 15. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i nie podlegają możliwości odwołania. Organizator oraz Współorganizator Konkursu nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień.
 16. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wniosą opłatę wpisową w wysokości 150 EUR.
 17. O numerze rachunku bankowego i terminie uiszczenia opłaty wpisowej każdy z zakwalifikowanych Uczestników zostanie poinformowany w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 24 Regulaminu. Wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi, a niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej należy przesłać niezwłocznie po jej uiszczeniu na adres mailowy Biura Konkursu. Jeżeli z tytułu uiszczenia opłaty wpisowej należne będą opłaty bankowe, obciążą one w całości uczestnika.
 18. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie będzie zwracana.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
  1. Etap I: Uczestnik zaprezentuje program wskazany w Załączniku do Regulaminu, części II. Program I Etapu musi być wykonany z pamięci.
  2. Etap II: Uczestnik zaprezentuje utwory zamieszczone w Załączniku do Regulaminu, części III. Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie więcej niż 40 minut. W II Etapie Wariacja Sacherowska Witolda Lutosławskiego musi być wykonana z pamięci.
  3. Etap III / Finał: Uczestnik zaprezentuje dwa koncerty wiolonczelowe wybrane ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części IV. Koncerty zostaną wykonane z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Wszystkie koncerty z wyjątkiem Koncertu na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego muszą być wykonane z pamięci.
 2. Wszystkie etapy Konkursu będą otwarte dla publiczności na zasadach ustalonych przez Organizatora.
 3. Uczestnicy występować będą w porządku alfabetycznym.
 4. Litera rozpoczynająca listę Uczestników zostanie ustalona przez Organizatorów w drodze losowana i będzie ogłoszona po zamknięciu listy Uczestników.
 5. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.
 6. Ze względów organizacyjnych, programowych i losowych Organizator w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, na mocy decyzji Dyrektora Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań.
 7. Uczestnik, po złożeniu pisemnej prośby wysłanej na adres e-mailowy Biura Konkursu, może uzyskać zgodę Dyrektora Konkursu na przeniesienie przesłuchań na koniec etapu, jeśli dokonanie prezentacji w terminie uprzednio ustalonym przez Organizatora nie jest możliwe w wyniku zaistnienia siły wyższej lub kiedy służby medyczne Konkursu potwierdzą, że nie pozwala na to stan zdrowia Uczestnika.
 8. Kolejność wykonywania utworów w I i II Etapie wskazuje Uczestnik w zgłoszeniu do Konkursu. Kolejność wykonywania utworów w III Etapie, tj. Finałach ustala Organizator.
 9. Pełny planowany program wykonań we wszystkich etapach oraz kolejność wykonań w I i II etapie Uczestnik zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu do Konkursu, jednak Dyrektor Artystyczny Konkursu, na pisemny wniosek Uczestnika, może zezwolić na wprowadzenie zmiany do zgłoszonego programu oraz kolejności wykonań. Wniosek taki należy złożyć na adres mailowy Biura Konkursu, nie później niż do 15 kwietnia 2024 roku. Wniosek taki może być złożony tylko raz i powinien zawierać kompletny opis proponowanego programu.
 10. Organizator zatrudni akompaniatorów-pianistów. Będą oni nieodpłatnie do dyspozycji Uczestników, przy czym to Organizator przydziela akompaniatora każdemu z Uczestników na ich prośbę.
 11. Organizator zatrudni akompaniatorów-wiolonczelistów do wykonania partii basowej w Sonatach Luigi Boccheriniego w I etapie Konkursu. Będą oni nieodpłatnie do dyspozycji Uczestników, przy czym to Organizator przydziela akompaniatora każdemu z Uczestników.
 12. Uczestnik może również wystąpić z własnym pianistą i/lub wiolonczelistą, przy czym informacja ta musi być podana przez Uczestnika w odpowiednim punkcie Formularza Zgłoszeniowego na etapie dokonywania zgłoszenia do Konkursu. Organizator nie ponosi w takim przypadku kosztów zatrudnienia oraz innych kosztów związanych z pobytem akompaniatora na Konkursie.
 13. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe warunki ćwiczeń, prób i występów podczas trwania każdego etapu Konkursu.

KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA

 1. Uczestnicy i ich akompaniatorzy przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny.
 2. Podczas Konkursu Organizator nie zapewnia Uczestnikom i ich akompaniatorom zakwaterowania.
 3. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy stosowne zaproszenie.

JURY KONKURSU

 1. Organizatorzy powołają jedenastoosobowe Jury Konkursu, w tym Przewodniczącego, wyłącznie decydujące o wynikach poszczególnych etapów Konkursu, kwalifikowaniu uczestników do następnych etapów Konkursu oraz przyznaniu nagród regulaminowych i wyróżnień.
 2. Jury oceniać będzie poziom wykonań i interpretacji Uczestników zgodnie z własnym, wewnętrznym regulaminem. Skład i Regulamin Jury zostaną podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie służy od nich żaden środek odwoławczy.
 4. Uczestnikom zostaną przyznane następujące nagrody główne:
  I Nagroda – 20000 EUR
  II Nagroda – 10000 EUR
  III Nagroda – 5000 EUR
  IV Nagroda – 2500 EUR
 5. Ponadto w Konkursie Jury może przyznać następujące specjalne nagrody regulaminowe:
  1. Nagrodę za wybitne wykonanie Koncertu Wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego w wysokości 2000 EUR.
  2. Nagrodę za wybitne wykonanie Wariacji Sacherowskej na wiolonczelę solo Witolda Lutosławskiego w wysokości 1000 EUR.
  3. Nagrodę za wybitne wykonanie Grave Witolda Lutosławskiego w wysokości 1000 EUR.
 6. Jury może zmienić liczbę i układ nagród głównych z zastrzeżeniem, że ogólna kwota przeznaczona na nagrody główne nie może być zwiększona, a wysokość przyznanych nagród głównych nie może ulec zmianie.
 7. W Konkursie przyznane zostaną specjalne nagrody pozaregulaminowe, m.in. w formie koncertów w instytucjach filharmonicznych, kulturalnych i artystycznych, jak również nagrody medialne, finansowe i rzeczowe. Ostateczna lista tych nagród podana zostanie do wiadomości przed Konkursem. O przyznaniu nagród pozaregulaminowych zdecyduje Dyrektor Konkursu, wypełniając wolę fundatorów tych nagród.
 8. Jury oraz Dyrektor Konkursu mogą nie przyznać poszczególnych nagród regulaminowych lub nagród specjalnych.
 9. Nagrody finansowe będą wypłacane w polskich złotych, niezależnie w jakiej walucie zostały złożone.
 10. W przypadku konieczności przewalutowania przyznanej kwoty nagrody zostanie zastosowany kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia wypłaty.
 11. Od nagród finansowych zostanie potrącony podatek, stosownie do przepisów obowiązujących w dniu ich przyznania. Płatnikiem podatku będzie Organizator.
 12. Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Jury Konkursu wskaże laureatów, którzy wezmą udział w Koncercie Laureatów i ustali z nimi repertuar ich występów. Niedopełnienie przez laureata obowiązku udziału w uroczystości wręczenia nagród, a przez laureata wskazanego przez Przewodniczącego Jury obowiązku udziału w Koncercie Laureatów, oznacza rezygnację Uczestnika z przyjęcia wszystkich przyznanych nagród, a w szczególności zwalnia Organizatora z obowiązku wypłacenia nagrody regulaminowej.
 13. Za udział w Koncercie Laureatów uczestnikom nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy składający zgłoszenie do Konkursu, a także każda z osób, w której imieniu działa składający zgłoszenie:
  1. zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie i Koncercie Laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wykonań;
  2. zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu i Koncertou Laureatów lub w związku z Konkursem lub Koncertem Laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wypowiedzi i wywiadów, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie i Koncercie Laureatów;
  3. przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki; uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości;
  4. upoważnia Organizatora do wykonywania jego praw osobistych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami, o których mowa powyżej i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw nabytych na podstawie opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu;
  5. zezwala Organizatorowi na korzystanie z artystycznych wykonań, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie tych artystycznych wykonań, wypowiedzi, wywiadów i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem bądź nazwą.
 2. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia Regulaminu.
 3. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, następuje z chwilą utrwalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową tych artystycznych wykonań, wypowiedzi i wywiadów.
 4. W zakresie praw nabywanych na podstawie tu opisanych postanowień, Organizatorowi przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu będzie Organizator, administrujący danymi przez okres dwóch lat od daty ich podania. Dane osób nagrodzonych nagrodami finansowymi będą administrowane ponadto przez okres pięciu lat od daty wypłacenia nagrody i przetwarzane w tym okresie wyłącznie dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio z przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
  1. będą publikowane na stronie internetowej Konkursu w komunikatach o kolejności przesłuchań oraz wynikach poszczególnych etapów;
  2. będą publikowane, wraz z wizerunkiem i zredagowaną przez Organizatora notą biograficzną, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu w formie drukowanej i elektronicznej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy, czyje dane osobowe będą przez Organizatora administrowane, będzie miał prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, będzie mógł także żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, licząc się jednak z konsekwencjami stosownymi do treści takiego żądania, do odsunięcia od udziału w Konkursie włącznie.
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

FINANSOWANIE

 1. Konkurs finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie pośredniczy w wydaniu wizy Uczestnikowi Konkursu, może jednak, na jego prośbę, wydać stosowne zaświadczenie o zakwalifikowaniu do Konkursu.
 2. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego Uczestników na czas pobytu w Polsce, jednak zaleca posiadanie takiego ubezpieczenia.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie są zastrzeżone w Regulaminie do właściwości Jury oraz Dyrektora Artystycznego, decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. Od decyzji tych nie służy żaden środek zaskarżenia.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.
 5. Spory wynikające z realizacji umów zawartych w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Oficjalnymi językami Konkursu są język polski i język angielski

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - PROGRAM

Część I
Program nagrania selekcyjnego

 1. Johann Sebastian Bach – Preludium z jednej z Suit na wiolonczelę solo (BWV 1007-1012)
 2. Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo
  lub
  Krzysztof Penderecki – Scherzo. Vivace z Suity na wiolonczelę solo
 3. Alfredo Piatti – jeden z Kaprysów op. 25 nr 2-12
  lub
  David Popper - jedna z Etiud, op. 73 nr 12, 15, 20, 29, 33

Część II
Program przesłuchań konkursowych - I etap

 1. Witold Lutosławski – Grave (PWM/Chester)
 2. Fryderyk Chopin – Largo z Sonaty g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
 3. Johann Sebastian Bach – Allemande i Courante z wybranej suity wiolonczelowej (BWV 1007-1012)
 4. Luigi Boccherini – dowolna Sonata na wiolonczelę i basso continuo (wybór należy do uczestnika Konkursu)

Organizator Konkursu zapewnia udział wiolonczelisty-akompaniatora. Uczestnik Konkursu może również przyjechać ze swoim wiolonczelistą.

Program I etapu musi być wykonany z pamięci.

Część III
Program przesłuchań konkursowych - II etap

 1. Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo (PWM/Chester)
 2. i 3. Jeden utwór z grupy 2.A oraz jeden utwór z grupy 3.A lub jeden utwór z grupy 2. B oraz jeden utwór 3. B

Całkowity czas trwania wybranych dwóch utworów nie powinien przekraczać 40 min

2.A
Ludwig van Beethoven – Sonata A-dur op. 69
Ludwig van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 nr 1
Ludwig van Beethoven – Sonata D-dur op. 102 nr 2
Franz Schubert – Sonata a-moll “Arpeggione” D. 821
Fryderyk Chopin – Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
Richard Strauss – Sonata F-dur op. 6
Johannes Brahms – Sonata F-dur op. 99
Johannes Brahms – Sonata D-dur op. 78

3.A
George Crumb – Sonata for Violoncello Solo
Henri Dutilleux – 3 Strophes sur le nom de Sacher
Andrzej Krzanowski – Relief V na wiolonczelę solo (1986) (PWM)
Krzysztof Penderecki – Divertimento na wiolonczelę solo (1994) (Schott)
Elliott Carter – Figment I
György Ligeti – Sonata na wiolonczelę solo

2.B
Benjamin Britten – Sonata C-dur na wiolonczelę i fortepian op. 65
Witold Szalonek – Sonata na wiolonczelę i fortepian (1958) (PWM)
Alfred Schnittke – Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 1 (1978)
Francis Poulenc – Sonata na wiolonczelę i fortepian FP 143
Claude Debussy – Sonata d-moll L.135

3.B
Ludwig van Beethoven - 7 Wariacji Es-dur
Robert Schumann – Adagio i Allegro na wiolonczelę i fortepian op. 70
Robert Schumann – Fantasiestücke op. 73
Robert Schumann – Fünf Stücke im Volkston op. 102
Paul Hindemith – Phantasiestück H-dur op. 8 nr 2 z Trzech utworów na wiolonczelę i fortepian

Część IV
Program przesłuchań konkursowych - Finał

1.A
Witold Lutosławski – Koncert na wiolonczelę i orkiestrę

1.B. Jeden z wybranych koncertów:
Carl Philippe Emanuel Bach – Koncert wiolonczelowy A-dur Wq 172, H 439
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb/1
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur Hob. VIIb/2

Wszystkie koncerty z wyjątkiem Koncertu na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego muszą być wykonane z pamięci.